www.zbodyfit.com

Podmienky ochrany súkromia


Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb platformy Zbodyfit na www.zbodyfit.com ("Platforma"), ktorú prevádzkuje spoločnosť zbodyfit s.r.o., so sídlom: Štermenská 1281/56 Jelka 925 23, IČO: 51 782 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42552/T (ďalej len "Zbodyfit", alebo "my"). Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 nariadenia 2016/679 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("GDPR").

Naše postavenie pri spracúvaní osobných údajov

Zbodyfit je poskytovateľom služby/platformy primárne pre národné asociácie a združenia v oblasti fitness a bodybuildingu (ďalej len "Asociácie"). Asociácie spracúvajú prostredníctvom Platformy osobné údaje svojich členov a súťažiacich ako samostatní prevádzkovatelia. Zbodyfit vystupuje pri danom spracúvaní v mene Asociácií ako ich sprostredkovateľ, pričom zmluva o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR je súčasťou všeobecných obchodných podmienok platných pre používanie Platformy (ďalej len "VOP"). V týchto prípadoch sa spracúvanie osobných údajov vykonáva podľa práva, ktoré sa vzťahuje na Asociáciu.

Súčasne však Zbodyfit vystupuje vo vzťahu k členom, súťažiacim resp. registrovaným užívateľom Platformy aj ako prevádzkovateľ a to najmä z dôvodu, že Platformu neustále vyvíjame, vylepšujeme a spravujeme a zároveň z dôvodu, že niektorí súťažiaci nie sú združení v žiadnych asociáciách (WORLD) ale napriek tomu využívajú Platformu ako iní športovci. V týchto prípadoch sa spracúvanie osobných údajov vykonáva podľa slovenského práva. Naše postavenie vysvetľujeme samostatne vo vzťahu ku každému účelu spracúvania nižšie.

Kontaktujte nás

V prípade Vašich otázok ohľadom spracúvania osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na dataprotection@zbodyfit.com alebo poštou na adresu sídla spoločnosti: Štermenská 1281/56, 92523 Jelka.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Ak ste členom Asociácie Vaše osobné údaje spracúvame v mene Vašej Asociácie ako jej sprostredkovateľ, a to typicky na nasledovné účely:

Účel Právny základ Vysvetlenie
1. Evidencia členov Asociácie Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a/alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Prostredníctvom Platformy umožňujeme Asociáciám viesť online evidenciu svojich členov. Súčasťou takéhoto spracúvania osobných údajov môže byť aj zaznamenávanie súťažnej histórie člena asociácie spoločne s jeho výsledkami, aktuálnou telesnou váhou v čase súťaže, fotografiou a pod.
2. Organizovanie a vyhodnocovanie súťažných podujatí Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a/alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Asociácie využívajú našu Platformu primárne za účelom organizovania a vyhodnocovania súťažných podujatí.
3. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter/SMS) Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR V niektorých prípadoch Asociácie používajú našu Platformu na informovanie o svojej činnosti, o zľavách, výhodách alebo produktoch a službách Asociácií alebo tretích strán, pričom daná komunikácia môže predstavovať priamu marketingovú komunikáciu, na ktorú podľa príslušných právnych predpisov je potrebný Váš predchádzajúci súhlas. V niektorých členských štátoch je povolené zasielanie takej komunikácie existujúcim zákazníkom (na Slovensku napr. § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách).
4. Štatistické účely Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov v spojitosti s čl. 89 GDPR. Pri používaní Platformy nás môže Asociácia požiadať o zostavenie štatistických ukazovateľov a iných agregovaných štatistických dát, ktoré je možné získať iba v dôsledku spracúvania osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie sú však len indikatívneho charakteru a každá Asociácia je oprávnená vymedziť účel a právny základ spracúvania iným spôsobom. Vzhľadom na to, že za spracúvanie osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch primárne zodpovedajú Asociácie ako samostatní prevádzkovatelia, odkazujeme Vás na bližšie informácie poskytované Asociáciami. Ako prevádzkovateľ Platformy umožňujeme Asociáciám umiestniť v profile svojho popisu na Platforme svoje vlastné informácie o ochrane osobných údajov. Ak Asociácie uvádzajú svoje vlastné informácie, tieto majú prednosť pred informáciami uvedenými tu.

Ak ste registrovaný používateľ Platformy, Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ na nasledovné účely:

Účel Právny základ Vysvetlenie
1. Vývoj, zlepšovanie a testovanie Platformy Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Vaše osobné údaje, resp. dáta obsahujúce aj osobné údaje (napr. spôsob, akým používate Platformu), sú dôležité aj pre ďalší vývoj, zlepšovanie a testovanie Platformy, čo považujeme za náš oprávnený záujem.
2. Zvyšovanie povedomia v online prostredí Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR príp. čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (napr. Facebook) spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o Platforme v online prostredí. Rovnako bude môcť dochádzať k určitému spracúvaniu údajov pri interakciách s ikonami a zásuvnými modulmi (plug in) sociálnych sietí ako Facebook, ktoré sú integrované do nášho webu alebo pri našej komunikácii cez kontaktné formuláre integrované do našich webstránok, ak nám píšete interakcie, podnety, komentáre alebo nás žiadate o zodpovedanie otázok.
3. Informovanie komunity o výsledkoch súťaží Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Sme súčasťou komunity bodybuidlerov a kulturistov. Uvedomili sme si, že neexistuje dostatok historických a transparentných zdrojov o športových výsledkoch v tejto oblasti. V súlade so zameraním Platformy a záujmami registrovaných členov zbierame, obohacujeme a zverejňujeme výsledky športových fitness a kulturistických súťaží nie len o našich registrovaných členoch ale celkovo aj o iných športovcoch. Informovanie komunity o výsledkoch súťaží považujeme za oprávnený záujem nás ale aj tretích osôb (komunity). Táto služba je dostupná len registrovaným užívateľom Platformy.
4. Poskytovanie služieb prihlasovania sa na súťaže Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Ak nie registrovaní v žiadnej Asociácii ale ste registrovaný na Platforme, aby ste sa mohli prihlasovať na súťaže, spracúvame o Vás o osobné údaje v podobnom rozsahu ako zvyknú Asociácie na účely prihlasovania svojich členov na súťaže. Robíme tak na základe Vašej akceptácie našich VOP, ktoré predstavujú zmluvu medzi nami a Vami.
5. Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Ako prevádzkovateľ máme v zmysle GDPR povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Pri zabezpečovaní našej internej IT bezpečnosti môžeme spracúvať osobné údaje nielen niektorých používateľov našich IT systémov pri tzv. logovaní, ale aj návštevníkov webu www.zbodyfit.com a súvisiacich webov (napr. blokovanie IP adries, z ktorých prebieha kybernetický útok).
6. Štatistické účely Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov v spojitosti s čl. 89 GDPR. V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky).

Osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ aj na nasledovné všeobecné alebo typické účely spojené s podnikaním, ktoré sa môžu ale nemusia priamo týkať Platformy:

Účel Právny základ Vysvetlenie
1. Plnenie rôznych zákonných povinností Splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Ide napr. o spracúvanie osobných údajov v pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, vybavovanie reklamácií, plnenie rôznych povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.
2. Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda) Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak je zmluvnou stranou fyzická osoba a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ak je zmluvnou stranou právnická osoba Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s fyzickými alebo právnickými osobami ako napr. kúpno-predajné zmluvy, licenčné zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne/príkazné zmluvy, zmluvy o inzercii a pod.
3. Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr).
4. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane, komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, a pod.
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Dôvernosť Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a zaviedli sme pravidlá na zabezpečenie toho, aby Vaše údaje boli zdieľané iba s našimi oprávnenými príjemcami alebo s preverenou treťou stranou. Naši administrátori môžu mať prístup k Vašim osobným údajom na základe nevyhnutne potrebných informácií, ktoré sú zvyčajne obmedzené funkciou, úlohou a oddelením konkrétneho administrátora a jeho prístupovej role. Používame aj subdodávateľov, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby a títo subdodávatelia pre nás môžu spracúvať Vaše osobné údaje. Zabezpečujeme, aby výber našich subdodávateľov a spracúvanie osobných údajov u našich subdodávateľov boli v súlade s GDPR.

Kategórie príjemcov Vašich osobných údajov v závislosti od účelu a nášho postavenia pri spracúvaní osobných údajov sú:

  • Asociácie prípadne organizátori športových podujatí, na ktoré sa cez Platformu prihlasujete;
  • poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii ako sprostredkovatelia;
  • poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics) ako sprostredkovatelia;
  • poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb (napr. Atlantis, s.r.o.) ako sprostredkovatelia;
  • poskytovatelia platobných služieb (napr. PayPal) ako prevádzkovatelia;
  • prepravné, kuriérske a poštovné spoločnosti ako prevádzkovatelia;
  • profesionálni poradcovia (napr. advokáti) ako prevádzkovatelia;
  • exekútori, notári, súdy, advokáti, prekladatelia ako prevádzkovatelia;
  • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) ako sprostredkovatelia;
  • prevádzkovatelia sociálnych sietí ako prevádzkovatelia a za určitých okolností aj ako sprostredkovatelia, ak by sme sa rozhodli využívať v budúcnosti ich služby;
  • poskytovatelia nástrojov pre optimalizáciu webu ako sprostredkovatelia.
  • zamestnanci vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Spoločnosti, ktoré sú certifikované podľa mechanizmu ochrany súkromia EÚ a USA (EU-US Privacy Shield) schváleného Komisiou (EÚ) sa však považujú za podniky, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania GDPR. V našich podmienkach dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. Facebook), ii) platobných služieb (PayPal), poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics). Vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, ktorou sa zaviedol tzv. Privacy Shield. Overenie certifikácie príjemcu údajov je možné tu: (URL: https://www.privacyshield.gov/list). Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov vždy zabezpečíme, aby príjemcovia tretích strán boli buď certifikovaní podľa Privacy Shield, použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

Vzhľadom na skutočnosť, že všeobecne povoľujeme každej Asociácii používať Platformu bez ohľadu na to, z ktorej tretej krajiny daná Asociácia pochádza, môže dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov aj do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany (napr. Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Keňa). Z právneho hľadiska však prevádzkovaním Platformy Vaše osobné údaje neprenášame do týchto krajín, nakoľko v týchto krajinách už prebieha k spracúvaniu osobných údajov. Môže však dochádzať k tomu, že Vaša Asociácia alebo Vy pošle Vaše osobné údaje organizátorovi v tretej krajine prostredníctvom platformy. Deje sa tak na základe vzťahu Asociácie s organizátorom (za ktorý nezodpovedáme) alebo na základe Vašej žiadosti, ktorú považujeme za Váš súhlas alebo za plnenie zmluvy (VOP) v zmysle čl. 49 ods. 1 písm. b) a písm. c) GDPR.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Ak spracúvame Vaše osobné údaje ako sprostredkovateľ Asociácie na jej účely nikdy ich nebudeme spracúvať než do skončenia zmluvného vzťahu medzi nami a Asociáciou a/alebo do vydania pokynu Asociácie na ukončenie spracúvania Vašich osobných údajov. O dobách uchovávania týkajúcich sa účelov, kde vystupujú Asociácie ako prevádzkovatelia prosím kontaktujte Asociácie.

Ak spracúvame Vaše Osobné údaje ako prevádzkovateľ, tak ich uchovávame najviac dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na dosahovanie príslušných účelov, o ktorých Vás informujeme vyššie. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my. Platforma bola navrhnutá v súlade s princípmi špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov, takže má nastavené automatické obmedzovanie uchovávania osobných údajov. Napr. pokiaľ sa užívateľ prvýkrát neprihlási v danom kalendárnom roku, je automaticky považovaný za neaktívneho. Ak sa počas celého roka neprihlási (alebo jeho účet nebol aktivovaný), je jeho neaktívna účasť potvrdená a údaje sú vymazané.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
1. Vývoj, vylepšovanie a testovanie Až do podania oprávnenej námietky voči spracúvaniu a/alebo ukončenie vývoja, či testov, najviac však počas trvania vzťahu týkajúceho sa používania Platformy.
2. Zvyšovanie povedomia v online prostredí Až do podania oprávnenej námietky proti spracúvaniu, najviac však počas trvania vzťahu týkajúceho sa používania Platformy.
3. Informovanie komunity o výsledkoch súťaží Až do podania oprávnenej námietky proti spracúvaniu, najviac však počas trvania vzťahu týkajúceho sa používania Platformy.
4. Poskytovanie služieb prihlasovania sa na súťaže Počas trvania zmluvy (VOP), najviac však počas trvania vzťahu týkajúceho sa používania Platformy.
5. Plnenie rôznych zákonných povinností Do uplynutia príslušnej zákonnej lehoty pre uchovávanie osobných údajov.
6. Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda) Do ukončenia zmluvy a uplynutia ochrannej retenčnej doby spravidla ešte 3 roky po ukončení zmluvy.
7. Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) 10 rokov
8. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Do premlčania súvisiacich právnych nárokov.
9. Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Spravidla 1 rok, najviac však počas trvania vzťahu týkajúceho sa používania Platformy.
10. Štatistické účely Počas trvania vyššie uvedených dôb uchovávania iných účelov.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:

  • komunikáciou s nami;
  • registráciou na našom webe;
  • účasťou na našich aktivitách na sociálnej sieti Facebook;
  • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Asociácie, pre ktorú spracúvame osobné údaje ako sprostredkovateľ – v tomto prípade neplníme informačnú povinnosť podľa čl. 14 GDPR, ale Asociácia by Vás mala informovať ako prevádzkovateľ podľa čl. 13 GDPR, že sme príjemcom Vašich osobných údajov, čo je možné dosiahnuť aj odkazom na tento dokument.

Iným zdrojom osobných údajov, ktoré získavame nepriamo môžu však byť aj iné subjekty. Najčastejšie ide o prípady, keď s našim obchodným partnerom alebo dodávateľom uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov.
Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

"Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvanie pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania."

"Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame."

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im vyhovieme, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:
  • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy;
  • Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania;
  • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (URL: www.dataprotection.gov.sk) alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás?

Nie, nemáme o tom žiadnu vedomosť. Pri používaní webstránky môže dochádzať maximálne k určitým spracovateľským operáciám, ktoré majú charakter neinvazívneho profilovania, ktoré má minimálny dopad na ochranu Vášho súkromia a môže nám slúžiť najmä na to, aby sme lepšie pochopili Vaše interakcie s našou webstránkou a jej funkcionalitami, čí získali lepšie štatistiky, ktoré nám uľahčia ďalší vývoj, vylepšovanie webstránky, či iné podstatné manažérske rozhodnutia týkajúce sa Platformy.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Vždy môžete zastaviť ukladanie týchto súborov vo Vašom zariadení v nastavení Vášho internetového prehliadača. Nastavenie internetového prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za súhlas s používaním cookies na našej webstránke.

Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného/všeobecného merania návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi. Súbory cookies môžu byť dočasné alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookies sa vymažú po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookies zostanú v zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.

Ako používame súbory cookies?

Naše webové lokality priamo ukladajú do súboru cookies informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookies po prejavení súhlasu návštevníka. Okrem toho používame na www.zbodyfit.com aj tzv. "session cookies", ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať a Tzv. "funkčné cookies", ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení. Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú na našom webe implementované.

Konkrétne používame najmä nasledujúce cookies:

Názov Účel používania
Google Analytics Ide hlavne o používanie cookies pre potreby zostavovania štatistických prehľadov o používaní a návštevnosti webstránok. Pre viac informácií si prosím prezrite: www.policies.google.com
Pay Pal (Essential) Slúžia vo všeobecnosti na to, aby webstránky, služby, aplikácie a nástroje na uchovávanie relevantných informácii vo Vašom prehliadači alebo zariadení neskôr umožnili rozpoznať Vaše zariadenie serverom a interným systémom. Tieto cookies môžu byť použité na prevenciu pred podvodným konaním.
Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality www.zbodyfit.com. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk.
Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našej webovej stránke tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa webovej stránky www.zbodyfit.com ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia.
Google Inc. využíva informácie získané počas používania našej webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky www.zbodyfit.com.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia – podrobnosti sú uvedené napr. na www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook pri používaní nášho profilu zriadeného na tejto sociálnej sieti ukladá získané údaje o vás a používa ich najmä na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb. My aktuálne nevyužívame služby Facebooku, ktoré sú ponúkané Facebookom v postavení sprostredkovateľa.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie (vid napr. komunikácia s platobnou bránou PayPal). Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike. V prípade použitia analytický nástrojov, platobných služieb a sociálnych sietí, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, sú dáta uložené na serveroch tretích strán, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.